Nghệ thuật bắt đầu ở nơi bắt đầu của chút chút.
Karl Bryullov 
(1799 - 1852)

Foto

Foto© 2019 - MIUKAFOTO

Visited: 80468/262260