Nghệ thuật bắt đầu ở nơi bắt đầu của chút chút.
Karl Bryullov 
(1799 - 1852)

KHI NẮNG LÊN

KHI NẮNG LÊN