Nghệ thuật bắt đầu ở nơi bắt đầu của chút chút.
Karl Bryullov 
(1799 - 1852)

CRIMEA

CRIMEA

Yalta 9/2010