Một nghệ phẩm là một mô hình dừng lại của một thế giới bất tận.
Yury Tynyanov 
(1894 - 1943)

Buổi sáng ở Chợ Gạo

Buổi sáng ở Chợ Gạo

Tên một con phố rất ngắn ở Hà Nội — Chợ Gạo