Không có tuyệt mỹ bên ngoài sự thống nhất; không có sự thống nhất bên ngoài sự đồng thuận (muốn có sự đồng thuận đôi khi phải áp bức).
Denis Diderot 
(1713 - 1784)

Buổi sáng ở Chợ Gạo

Buổi sáng ở Chợ Gạo

Tên một con phố rất ngắn ở Hà Nội — Chợ Gạo