Ở nơi nào có sự ước lệ, ở đó tồn tại một không gian cho sáng tạo và nghệ thuật.
Aleksandr Lapin 
(1945 - 2012)

Buổi sáng ở Chợ Gạo

Buổi sáng ở Chợ Gạo

Tên một con phố rất ngắn ở Hà Nội — Chợ Gạo