Nghệ thuật bắt đầu ở nơi bắt đầu của chút chút.
Karl Bryullov 
(1799 - 1852)

Bên Kiếp

Bên Kiếp

Tràng An, 15.01.2018