Cái đẹp không nằm trước ý thức, cũng không nằm sau vô thức. Nó nằm giữa hai khái niệm này.
MiukaFoto 
(born in 1972)

BAY!

BAY!

Hà Nội, một ngày vui thú cùng Fedka.