Một nghệ phẩm là một mô hình dừng lại của một thế giới bất tận.
Yury Tynyanov 
(1894 - 1943)

BAY!

BAY!

Hà Nội, một ngày vui thú cùng Fedka.