Nghệ thuật bắt đầu ở nơi bắt đầu của chút chút.
Karl Bryullov 
(1799 - 1852)

Snowing Fall

Snowing Fall

It will never be snowing in Hanoi... But I think it is false!