Càng nhiều kinh nghiệm, chúng ta càng ít ngạc nhiên.
Rudolf Arnheim 
(1904 - 2007)

Snowing Fall

Snowing Fall

It will never be snowing in Hanoi... But I think it is false!