Một nghệ phẩm là một mô hình dừng lại của một thế giới bất tận.
Yury Tynyanov 
(1894 - 1943)

Digital

Digital


© 2021 - MIUKAFOTO

Visited: 112518/521024