Cần nhìn thấy thứ không có, nhưng có thể có, nếu như có một cái gì đó cũng không có.
Aleksandr Lapin 
(1945 - 2012)

Color

Color© 2020 - MIUKAFOTO

Visited: 103773/419077