Nghệ thuật — đó là khi biết cách làm ra một thứ gì đó từ không có gì và bán nó.
Frank Vincent Zappa 
(1940 - 1993)

Color

Color© 2020 - MIUKAFOTO

Visited: 103775/419097