Một nghệ phẩm là một mô hình dừng lại của một thế giới bất tận.
Yury Tynyanov 
(1894 - 1943)

Color

Color© 2018 - MIUKAFOTO

Visited: 72872/207668