Một nghệ phẩm là một mô hình dừng lại của một thế giới bất tận.
Yury Tynyanov 
(1894 - 1943)

Foto

Foto© 2019 - MIUKAFOTO

Visited: 86877/314600