Ở nơi nào có sự ước lệ, ở đó tồn tại một không gian cho sáng tạo và nghệ thuật.
Aleksandr Lapin 
(1945 - 2012)

Foto

Foto© 2021 - MIUKAFOTO

Visited: 115504/553370