Nghệ thuật — đó là khi biết cách làm ra một thứ gì đó từ không có gì và bán nó.
Frank Vincent Zappa 
(1940 - 1993)

Foto

Foto© 2020 - MIUKAFOTO

Visited: 95884/372093